АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

субота, 09. новембар 2013.

Прв контролен тест по физика за VIII/ осумгодишно


Контролен тест по физика за VIII/ осумгодишно
Име и презиме:_____________________
1.Најди го го вкупниот капацитет на кондензаторска батерија ако :   (5/  )
C1 = 2 ϻF      C2 = 3 ϻF     C3 = 2 ϻF     C4 = 4 ϻF2. ДЕФИНИРАЈ ГИ ПОИМИТЕ:
а) Електрично поле:
б) Електрична струја:
г) Јачина на електрична струја:  (6/  )

3.Колкаво количество електричество минува низ проводник за време од 0,25 часови ако јачината на електричната струја е 24 ампери?  (5/  )

4.Два отпорника се врзани паралелно и низ нив тече струја со јачина од 0,2А и 0,5А. Колкав е отпорот на првиот отпорник, ако на вториот има отпор од 600Ω?   (5/  )
                                                                                                                                                  
Контролен тест по физика за VIII/ осумгодишно
Име и презиме:__________________________
1.Најди го го вкупниот капацитет на кондензаторска батерија ако:   (5/  )
    C1 = 2 ϻF      C2 = 3 ϻF     C3 = 2 ϻF     C4 = 4 ϻF 
  
       
 2.ДЕФИНИРАЈ ГИ ПОИМИТЕ:
а) Електризирање на тела:
б) Јачина на струја од 1 ампер:
в) Електричен отпор:            (6/  )                                                                                                                                                     
3.За колку време низ еден проводник ќе протече количество електричество од 40 кулони ако јачината на електричната струја е 16 ампери?    (5/  )

4.Два паралелно врзани потрошувачи имаат отпори 36Ω и 24Ω. Најди го заедничкиот отпор на  потрошувачите и јачините на струите што тече по нив, акојачината на струјата во неразгранетиот дел изнесува 6,25А.  (5/  )

Нема коментара:

Постави коментар