АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

уторак, 27. мај 2014.

ГОДИШЕН ТЕСТ ЗА 8 – ДЕВЕТОЛЕТКА
ГОДИШЕН ТЕСТ ЗА 8 – ДЕВЕТОЛЕТКА                  

Прашања и задачи:

1.  Како се изразува мерната единица 1W? _______ .

2.  Најситна честица на супстанцијата која ги има нејзините својства се вика ________ .

3.  Нормалната температура на човечкото тело е 37 °С. Колкава е оваа температура изразена во К (келвини )   ____ .

4.  Колкава е гравитациско потенцијалната енергија на топка со маса од 5 g кога се наоѓа на висина од 10 m?  ____.

5.  Мерка за инертност на едно тело e _____ .

6.  Во хидрауличната турбина за време од 1s паѓа 4 m3 вода од висина 25 m. Густината на водата е 1000 kg/m3. Колкава е моќноста на водниот ток?   (g=9,81 m/s2) _______ .

7.  Моќноста може да ја претставиме и како производ на две физички величини ______ .

8.  Изрази во литри 0,5m3 ________________________ .

9.  Линијата што ги поврзува сите точки низ кои минува телото при движењето се вика  _____ .

10. Ако две спајалици имаат маса од 1 грам,  колку спајалици има во пакување од 1 килограм?___ .

11. Ако телото се движи со брзина од 18 km/h, тогаш колкава е неговата брзина изразена воm/s___ .

12. Одредено количество течност претураме од помала во поголема мензура.  Што ќе се промени кај течноста? ____ .

13. Ако вложената работа е 10 J, а се добила работа од 7 J, тогаш коефициентот на полезно дејство е _____  .

14. Во затворени гасови и течности дејството на надворешниот притисок се пренесува ______ .

15. Причина за промена на брзината на некое тело по големина и насока, е  ______ .

16.Од два другари кои извршуваат иста работа, поголема моќност има оној кој работата ќе ја изврш ______ .

17.Тежиштето на тело представува нападна точка на _______ .

18.Тело А се движи со брзина 36 km/h, а друго тело Б со брзина од 10 m/s. Спореди ги брзините на двете тела. ______ .

19. Каде е најтопло во загреана просторија? ____ .

20. Зошто бетонот и железото може да се леат заедно и да се добива армиран бетон? _____ .

21. Израз за забрзување кај рамномерното забрзано движење е a = Δv/Δt. Што представува ознаката Δv _____ .

22.Телото во однос на кои го разгледуваме движењето на други тела се вика  _______ .

23. При слободно паѓање, забрзувањето за сите тела е ________ .

24. При фрлање на топка во воздух, качувајќи се вертикално нагоре ѝ се зголемува _____ .

25. Според видот на траекторијата, движењата можат да бидат _______ .

Нема коментара:

Постави коментар