АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

понедељак, 26. мај 2014.

ГОДИШЕН ТЕСТ ПО ФИЗИКА ЗА 8 – ОСМОЛЕТКАГОДИШЕН  ТЕСТ  ПО  ФИЗИКА  
ЗА  8 – ОСМОЛЕТКА                          

Прашања и задачи:

1. Галванометарот е инструмент кој мери ____________________________.

2. Јачината на звукот при нормален разговор изнесува приближно _____.

3. Ако брзината со која се движи бранот е 10 m/s, а периодот на осцилирање е 10 s,тогаш брановата должина изнесува __________________.

4. Разложувањето на светлината, кога таа минува низ оптичка призма се вика _____________ .

5. Затемнувањето на Сонцето настанува кога Месечината се наоѓа ______________________ .

6. Комутаторот кај електромоторот служи за _____ .

7. Која е причината за разложување на белата светлина?  __________________________________ .

8. Заемното дејство на наелектризираните тела се одвива во одреден простор кој се вика ________ .

9. Магнетната сила со која магнетното поле дејствува на спроводникот се вика ________________ .

10. Електрична струја кај металите претставува ___________________________________________ .

11. Во Европа обично се користи наизменична електрична струја со фреквенција од ________ .

12.Како ќе се промени падот на напонот U ако отпорот R се зголеми 3 пати? _______________ .

13. Ако леќата е подебела на средината, а потенка на краевите тогаш таа се вика ______________ .

14. Насоката на индуцираната струја се определува со _________________________________ .

15. Јачината на леќа со фокусно растојание 5 cm изнесува ______________________________ .

16. Ако на еден магнет му се скрши северниот пол тогаш _______________________________ .    

17. Ако извршената работа на електричната струја се пресметува по формулата А = U · I · t,  тогаш времето ќе се пресмета по формулата _________ .
 
18. Имагинарен фокус е карактеристичен за ___________________________________________ .

19. Ако релативниот индекс на прекршување на светлината на првата средина во однос на втората

изнесува n1/2=2, а брзината на светлината во првата оптичка средина  c1 = 60km/s, тогаш брзината  на светлината во втората оптичка средина c2 изнесува ___________ .

20. Може ли упадниот агол кај рамно огледало да биде поголем од 90о ? _____________ .

21. Каков распоред имаат силовите линии кај прав проводник? _______________________ .

22. Човечкото срце може да ја прекине својата работа ако низ него помине струја со јачина од _____ .

23. Колку пати во 4 секунди индуцираниот напон има вредност нула?     ___________________ .

24. Алтернаторот е________________________ .

25. Основна причина за прекршување на светлинатата е:  ____________________________ .

Нема коментара:

Постави коментар