АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

уторак, 28. октобар 2014.

Тематски тест за градба на телата и мерење на физичките величиниГрупа A                                           
1.Се она што може да се измери се вика
а. физичка величина      в. метро
б.  Должина                     г. предмет.     (2/__)

2.Основни мерни величини и единици во Меѓународниот систем има вкупно:
а. 7                         в. 5
б. 6                         г. 8          (2/__)

3.Која единица НЕ е основна единица што припаѓа на SI -системот?
а. m3                      в. s
б. kg                      г. m          (2/__)

4.Проучување на појавите  во посебно подготвени услови се вика:  
а. набљудување           в. теорија
б. експеримент             г. практика     (2/__)

5.Ако физичката величина се означува со p, а нејзината мерна единица со kg/m3,тогаш станува збор за:
    а. волумен          б. густина                       
    в. должина          г. плоштина       (2/__)

6.Најситна честица на хемиски елемент која се јавува како носител на неговите  физичко -хемиските својства е:
а. супстанца           б. молекула
в. атом                    г. физичко тело     (2/__)

7.Претвори ги дадените единици во основни:
  5 mm =___________ m  
0,5 cm2=___________m2 
6,25  g/cm3=  ______ kg/m3
3 l =____________ m3      
8 t =________________kg 
75 dm= __________m   
0.8 g =___________ kg 
4,5 min =  ___________ s
7,5 dm2 __________m2         (18/__)


8.Кон дадената мерна единица придружи ја соодветната физичка величина:          (поврзи со стрелки)
0,1km,а ширината 400 dm.Колкава е дворната површина ?

Јачина на електрична струја
Должина
Маса
Време
Количество супстанца
Температура
Светлосна јачина

Секунда( s)
Метар (m)
Кандела(cd)
Мол (mol)
Kелвин (К )
Килограм (kg)
Ампер(А)
 (14/___)


9.Физиката ги проучува 
______________________________ (3/___)

10. Што е инертност? ______________________________ (3/___)

11. Карактеристики на aморфните тела се
______________________________ (3/___)

12.Должината на училишниот двор изнесува
P = ________ m2                         (6/_)
 
13.Во мензура со поделци од 1cm3е налеано 200cm 3 вода.Кога во мензурата ќе се спушти парче железо, водата ќе се искачидо поделок од 250 cm3. Колку изнесува волуменот на железото?
                                                                    
V = ________                                 (5/  __)
                         
 14. Даден  е временскиот  интервал: 2h 2 min и 5 s изрази ги во секунди:
                                                                
t =  _________ s               (5/___)      


15. Колкава е масата на железна  коцка  со раб од 20 dm,ако густината на железото изнесува 7,8g/cm 3 ?

m = __________                  (10/___)     
                               
16. Колкава е густината  на 10 l течност ? Ако течноста  има маса од 12 kg.
                                                       
ρ = __________            (10/___)   
                   
 17. Ламинатна  плоча има форма на квадрат со страна 30 cm.Колку такви плочи се потребни за да се поплочи под со должина од 10 m  и ширина од 18 m?

Потребни се ______________ плочи.   (11/__) 


Група В 
1.Кој од наведените изрази  НЕ е основна величина (величина од SI системот)
а. Маса                  в. Плоштина
б. Температура     г. Должина       (2/__)

2.Единица  мерка за густина е :
а. kg                      в. s
б. kg/m3                 г. m           (2/__)

3. Која единица НЕ E основна единица во  SI -системот?
а.kg              в. s
б. dm3           г. m      (2/__)

4.Преминувањето на супстанцата од цврста во течна агрегатна состојба се вика:  
а. топење             в. кондензација
б. испарување     г. втврднување  (2/__) 

5.Ако физичката величина се означува  сo   V, а нејзината мерна единица со  l, тогаш станува збор за
а. густина       в. должина
б. волумен     г. количество супстанца   (2/_)

6. Најситната честица на супстанцата која ги има својствата на таа супстанца  се вика
а. супстанца      в. молекул
б. атом               г. физичко тело     (2/__)

7. Претвори ги дадените единици мерки во основни:
250 mm=               m                  
0,18 t=                                 kg  
10,8 g =_____kg                        
730,5 cm2=                 m2         
3 l=__              m3                 
1 h 20 min=              s            
0,750 g / cm3=_________kg/m3        
222 dm2 =_____m2                       
0,1 dm =_______ m     (18/___) 
8.Кон дадената мерна единица придружи ја   соодветната физичка величина:         
       (поврзи ги со стрелки)

Густина
Должина
Маса
Време
Волумен
Плоштина
Светлосна јачина
Секунда ( s)
Метар (m)
Кандела (cd)
Кубен  метар (m3)
Килограм на метар кубен (kg/m3 )
Килограм  (kg)
Квадратен метар (m 2)
 


 (14/__) 
9. Дифузија   е ______________________________________
_________________________________(3/___)

10. Што  е   густина ? ______________________________________
________________________________ (3/___)

11. Атом   е ___________________________        ________________________________(3/___)


12. Должината на спортско  игралиште изнесува 10000 cm, а ширината 4000 cm. Колкава е  површината на игралиштето ?
                                                                         
P= _________ m2                      (6/___)

13. Во мензура е налеано 100 cm3 вода. Кога во мензурата ќе се спушти парче железо, водата ќе се искачи до поделок од 550 cm3. Колку изнесува волуменот  на  железото?
                                                                          
V = _______                                 (5/___)

14. Даден  е временскиот  интервал : 2h 5 min и 5s изразен  во секунди изнесува:
                                                                           
t = _____________ s                (5/___)

15. Коцка со страна a = 20 dm  е направена  од добро пресована пилевина. Незината маса изнесува 64000 g. Колкава и е густината на пилевината?
                                                                        
ρ = ___________                  (10/___)

16. Колкав е волуменот на бензин искажан во литри со маса од 35,5 kg? Ако бензинот има густина од   710 kg/m3?  
                                                                        
V = __________ l              (10/___)              

17.  Мајстор што реди плочки треба да поплочи  ѕид. Колкава површина ќе поплочи со 1000 плочки со димензии  а = 80 cm и b=5 dm.
                                                                       
P = __________ m2            (11/____)               


Бодовна листа:
(0-25)-недоволен                            
(26-45)-доволен                                   
(46-65)-добар                                   
(66-85)-мн.добар                                    
(86 -100)-одличен  


Нема коментара:

Постави коментар