АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

петак, 31. октобар 2014.

Тематски тест – ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

група - 1

1.           Кои супстанции ги нарекуваме проводници?                      3/

2.           Што електрична струја?                               3/     

3.           На кои начини можеме да ги наелектризираме телата?   3/ 

4.           Што е електрично поле?                             3/   

5.           Од алуминиумска жица со отпор од 60 оми е направен отпорник.   
       Колкава е должината на жицата ако напречниот пресек е 0,5 mm2. 
         (ρ=0,029 Ωmm2/m)                                           5/ 
        
6.           Низ електричен проводник тече струја со јачина од 0.4 ампери. Низ 
      напречен пресек на друг проводник за време од три минути поминува 
      количество електричество од 81 кулон. Низ кој проводник поминува 
      појака струја?                                                 5/  

7.           Светилка со моќност од 20 вати може да се користи на напон  од 40 
       волти. Одреди ја јачината на струјата и отпорот на светилката.       5/  

                                          
8.           Пресметај го вкупниот отпор                                                                 5/   
 


Група – 2

1.           Што претставува  јачината на електричната струја?     3/ 

2.           Што е електричен напон?                                                3/

3.           Што е кондензатор?                                                         3/   

4.           Кога моќноста е еден ват?                                             3/

5.           Колкав е отпорот во кругот со напон  6 волти ако низ напречен пресек 
       на проводник минуваат 480 кулони за време од 4 минути?             5/                             
    
6.           Јачината на електричната струја во еден проводник е 2 ампери кога 
       разликата на потенцијалите 2 волти. Одреди ја јачината на струјата 
       ако разликата на потенцијалите е 20  волти.                                      5/ 

7.           Една греалка има моќност 2000 вати и е приклучена на напон од 220 
       волти. Одреди ја јачината на струјата?                                               5/

8.           Пресметај го вкупниот капацитет                                                         5/
         C1 = C2 = C3 = C4 = 2ϻF
(0-8-1/9-15-2/16-21-3/22-28-4/29-32-5)Нема коментара:

Постави коментар