АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

среда, 04. март 2015.

ТЕМАТСКИ ТЕСТ - Осцилации, бранови и звук


Вежби - Осцилации, бранови и звук

КОЛКУ  НАУЧИВМЕ:


Тест по физика на тема 
Осцилации, бранови и звук                       I - ГРУПА


Прашања и задачи:


1. Како настанува звук?        1/   (СТР.98)


2. Кој звук се нарекува тон? 1/   (СТР.99)


3. Што е карактеристично за звучните бранови? 
                                                 3/   (СТР.99-100)


4. Од што зависи јачината на тонот?  2/  (СТР.99)


5. Да го слушнеме звукот од некој извор кои услови треба да бидат исполнети?                 3/  (СТР.100)


6. Што е елонгација, а што амплитуда?  2/ (СТР.90)


7. Низ еластична средина звукот се пренесува во вид на ______________________________ бран, а се црта вака:  2/  (СТР.94 И 101)                                             

8. Настанувањето на ехото можеме да го спречиме со:                     2/  (СТР.102 И 105)


9. Максимална јачина што може да ја издржи човековото уво е ___________________  1/  (СТР.100)


10. Колку време ќе помине од моментот на светнувањето до слушањето на грмежот кога местото на  невремето е оддалечено 4 km, а брзината на звукот е 340 m/s?   4/  (СТР.101 И 102)


11. Најди ја фреквенцијата на бранот ако неговата брзина на движење е 36  km/h, а неговата бранова должина е 1 dm.  4/  (СТР.95)


12. Кога ќе се удри на едниот крај од железната шина, по 2,5 s звукот ќе се чуе на другиот крај од шината. Колку е долга шината? (v = 5000 m/s)  4/  (СТР.102)


13. Љупчо удира на една дрвена плоча која е оддалечена 250 m од ѕидот. При секој удар тој го слуша одекнувањето по 1500 ms подоцна. Пресметај ја брзината на звукот.  4/  (СТР.102)


II - ГРУПА


1.Осцилаторно движење  е ____________   1/  (СТР.89)


2. За да се пренесува звукот потребно е да постои ______________________________ средина. Во вакум звук_______________________.    2/  (СТР.100 И 101)   

3. Од што зависи висината  на тонот?    2/ (СТР.99)


4. Има случаи кога не се слуша тонот иако прачката осцилира, а тие случаи се:    2/ (СТР.98 И 101)


5. Што е период, а што фреквенција?  2/  (СТР.90)


6. Што е инфразвук, а што ултразвук?  2/  (СТР.98)

7. Единица за јачина на звукот е ______________________________ .       1/ (СТР.100)   

8. Што е ехо и каде наоѓа примена?    2/  (СТР.102)


9. Како настануваат трансферзалните бранови и како се цртаат?   2/  (СТР.94)


10. Покрај определена точка во една минута поминуваат 3000 бранови со должина 1 m. Твоја задача е да ја определиш фреквенцијата и брзината на бранувањето.    5/  (СТР.90-95)


11. Пресметај колку изнеува длабочината на морето ако мерачот на длабочини по испраќањето на звучниот бран, одбиениот бран му се вратил по 200 ms ( брзината на звукот во водата е 1400  m/s).   4/  (СТР.102)


12. Брзината на звукот во воздух изнесува 340 m/s, звучните бранови на тамбурата се со должина од 2 m. Пресметај ја фреквенцијата на бранувањето од тамбурата.    4/  (СТР.95)


13. Да се определи брановата должина на звукот при температура од  0 ˚С ако фреквенцијата на бранот е 150 Hz, а брзината на звукот 330 m/s.   4/  (СТР.95)

Нема коментара:

Постави коментар