АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

петак, 07. децембар 2012.

ЕЛЕКТРИЦИТЕТ - теоретски делПрашања:

1. Дали во негативно наелектризирано тело има позитивен електрицитет?

2. Каква трансформација (претворање) на енергијата настанува при електризирање на прачка со триење?

3. При чистење на алишта обично прашинките се прилепуваат за ткаенината. Објасни ја појавата!

4.  На колку начини може да се наелектризира едно тело? Објасни!

5. Колку видови електрицитет постојат? Објасни!

6. Од што се состои атомот?

7. Каде се наоѓа позитивниот, а каде негативниот електрицитет во атомот?

8. Како взаемно си дејствуваат разноимените, а како истоимените електрицитети?

9. Дали има електрични полнежи во ненаелектризираните тела? Објасни!

10. Дополни:
            а) Електрична струја претставува ______
            б) Електрична енергија е ______________
            в) Супстанциите кои имаат својство да го пренесуваат                 
                електрицитетот се наречени _____ , а     
                супстанциите кои     
                не го пренесуваат 
                електрицитетот се наречени  _________ .
            г) Полупроводници се _________________ .
            д) Јачина на струјата е определена со __ .

    11. а) Од равенката за јачина на електричната струја
I = q / t запиши што значи секој знак
(буква):
              I = ______________________________
             q = ______________________________
              t = ______________________________
    б) Мерна единица за јачина на струјата е     
        ______________________, поголеми  
        единици мерки се _______________, а  
        помали се ________________________.

12. Што е електрична струја?

13. Во која насока се движат електроните низ проводниците?

14. Која насока на струјата се нарекува техничка?

15. Кои супстанции се нарекуваат изолатори?

16. Која е единицата мерка за јачина на електричната струја и како ја дефинираме?

17. Зошто во зима кога има мраз многу полесно се наелектризируваат телата отколку во есен?

18. Поради што попрво е утврдено наелектризирањето на изолаторот, а потоа можностите на наелектризирањето на проводникот?

19. Што се извори на струја?

20. Што се галвански елементи?

21. Од што се состои акумулаторот?

22. Што е електричен струен круг?

23. Во која насока се движат слободните електрони низ проводниците?

24.На што треба да се внимава при вклучувањето на амперметарот во струјниот круг?

25. Во кој случај низ струјниот круг не тече струја?

26. Што е електричен напон?

27. Кога напонот меѓу две точки во полето е 1 волт?

28. Наброј ги помалите и поголемите единици од волт?

29. Како најлесно можеме да направиме батерија со напон од 150V?

30. Пресметај колкава енергија е потрошена за пренесување на 40 С количество електричество, ако напонот меѓу точките е 10 V.

31. Кога велиме дека едно тело е наелектризирано?

32. Што се јони?

33. Што е поле?

34. Како ја дефинираме електричната струја?

35. Што е јачина на електричната струја?

36. Кога струјата има јачина од 1 А?

37. Што се извори на електричната струја?

38. Кога низ струјниот круг тече струја?

39. Што е електричен напон?

40. Кога напонот меѓу две точки во полето е 1V?

Нема коментара:

Постави коментар