АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

недеља, 09. децембар 2012.

ХЕМИЈА - 7 одд. 1/2



1.  Во кои области хемијата како наука, наоѓа примена?

2.  Наброј пет правила за однесување во хемиски кабинет?

3.  Како се делат својствата на супстанците?

4.  Наброј ги гранките на хемијата.

5.  Што претставуваат хемиските својства?

6.  Од што зависат својствата на смесите?

7.  Каков може да биде растворот според количеството на растворената супстанца?

8.  Што е дестилација?

9.  Што е експеримент?

10. Што се подразбира под својства на супстанците?

11. Како се делат својствата на супстанците?

12. Како се откриваат физичките својства на супстанците?

13. Што е карактеристично за чистите супстанци?

14. За кои смеси велиме дека се хетерогени?

15. За кои смеси велиме дека се хомогени?

16. Што претставува раствор?

17. Кои се постапките за одделување на состојките од хетерогена смеса?

18. Објасни што е тоа сублимација?

19. Кој е основен метод на работа на хемичарот и што најчесто опфаќа тој метод?

20. Кои се основните  услови  за безбедна работа при изведување на експериментите?

21. Што се подразбира под хемиски својства на супстанците?

22. Кои се постапките за одделување на состојките од растворот?

23. Што се смеси?

24. Од што зависат својствата на смесите?

25. Подвлечи ги хемиските својства: мирис, горење на супстанците, спроведување на топлина, гниење на лисјата, боја.

26. Подреди ги следниве супстанци таму каде што припаѓаат: HNO3 ;  CO2 ; C ; Cl2  ; F ; Ca ; H2O ; Hcl
а) атом на елемент: ...............
б) молекула на елемент: .........
в) молекула на соединение: .......

27. Што означуваат следниве хемиски знаци и формули:
2N2  ____               3Fe  ___
N   ____                 Cl2   ____
Cu  ____                H2O  ____       
N2  ____                 5H   ____

28. Напише ги формулите на:
а) еден атом бакар ........
б) еден атом кислород ...
в) два атоми калиум .....
г) три молекули водород ....
д) една молекула вода .....
ѓ) пет молекули озон ....

29. Да се определи валентноста на елементите во следниве соединенија: CuO ; HI ; FeO ; PbO2 ;  H2S 

30. Да се напише хемиската формула на соединението врз основа на дадената валентност на елементите:
 II   I          I   II        III  II         III II      I    I
MgCl       AgO        FeO         NO     NaCl

31. Атомот  претставува ......

32. Атомот е изграден од ......... и .........
 
33. Ако во електронската обвивка бројот на електрони е 7, колкав ке биде бројот на  протони во атомското јадро?

34. Што е хемиски елемент?

35. Чистите супстанци се поделени на: ........

36. Според својствата елементарните супстанци се поделени на: .............

37. Кои чисти супстанци може да се разложат на нивните составни компоненти?

38. Кои од следниве својства се заеднички за металите:
а) имаат остар мирис
б) спроведуваат електричество
в) спроведуваат топлина
г) лесно се раствораат во вода
д) имаат сива боја
ѓ) имаат метален сјај
е) ги има во сите три агрегатни состојби
ж) сите се во цврста агрегатна состојба со исклучок на живата.

39. Врз основа на дадените искази определи кои супстанци се елементарни а кои соединенија:
а) Супстанцата азот се состои од молекули изградени од два атоми на елементот азот ..........
б)Супстанцата сулфур е изградена од молекули што се состојат од осум атоми на сулфур ...........
в) Супстанцата амонијак може да се разложи на супстанците азот и водород ..........
г) Супстанцата дијамант се состои од огромен број атоми на елементот јаглерод ........
д) Супстанцата јаглерод диоксид се состои од молекули изградени од еден атом на јаглерод и два атоми на кислород  .....

40. Атомското јадро е составено од:
а) електрони     в) протони и неутрон
б) протони и електрони    г) неутрони и електрони 








ДВИЖЕЊЕ И СИЛИ




1.          Во сообраќајните прописи се предвидува да се држи одредено растојание при движење со автомобил во колона. Зошто?

2.          Ладилник е преполнет со месо од говеда, поради што не може да се затворат вратите. Месото виси на ченгели. За да може да ги затвори вратите шоферот тргнал со мала брзина, а помошникот во моментот на нагло сопирање ги затворил вратите. Објасни зошто е тоа можно!

3.          Шоферот на товарен камион, забележувајќи го црвениот сигнал на семафорот, го започнува сопирањето порано од шоферот што вози исто таков ненатоварен камион што се движи со еднаква брзина, паралелно со него. Зошто?

4.          Зајак што го брка куче прави нагли скокови во моментие кога кучето е подготвено да го зграпчи со забите. Зошто на кучето му е тешко да го улови зајакот иако трча побрзо од него?

5.          Поради што брзината на водата во реката е поголема на средината одошто кај брегот?

6.          Зошто фудбалските голмани, кога бранат, ставаат ракавици кои на прстите и на дланките се покриени со рапава гума?

7.          Поради што на мраз или кал погонските тркала на автомобилот понекогаш се вртат во место и автомобилот не се движи туку останува во место? Што превзема возачот да го стави во движење автомобилот?

8.          Површината на иглата за шиење е блескаво исполирана. Зошто? Зошто со рѓосана игла не може да се шие?

9.          Поради што жива риба тешко се држи во раце?

10.       Зошто возачот кој вози со голема брзина не смее наеднаш да скршне од правецот на движењето?

11.       Поради што тешко се држи во раце крајот на пожарникарското црево од кое истекува силен млаз вода?

12.       Зошто вселенските бродови се движат во поголем дел од патот без потрошувачка на гориво?

13.      Зошто се придвижува гранката од која полетува птица?

14.       Како гласи I Њутнов закон ( закон за инерција)?

15.       Како гласи II Њутнов закон ( закон за сила)?

16.       Како гласи III Њутнов закон ( закон за акција и реакција)?

17.       Наброј неколку примери на триење?

18.      Кога триењето е полезно, а кога штетно?

19.       Што се флуиди, дали и тие предизвикуваат триење?

20.       Наброј неколку примери на акција и реакција.

21.       Кога се удира со рака на маса се чувствува болка. Од која сила потекнува болката што се чувствува при ударот?

22.       Автомобил со маса од 800 килограми се движи со брзина од 60 km/h. Колкава е силата, ако движењето е рамномерно забрзано и траело 20 секунди? (664 N)
23.       На тело со маса 5 килограми му дејствува сила од 15 њутни, која при движењето му дава забрзување. Колкаво е забрзувањето? (3m/s²)

24.       Фудбалер ја удира топката со маса 800 грами, која се движи со брзина од 18 метри во секунда. Да се најде силата со која е удрена топката, ако ударот траел  0,02 секунди. ( 720N)

25.       Колкава е тежината на телото со маса: 3,5 kg;  600 kg; 5 t?

26.       На човек со теина од 800 њутни, колкава му е масата?

27.       На бензиска пумпа, во резервоарот на патничка кола налеани се 40 литри бензин. За колку се зголемила нејзината тежина? (ρ = 800 kg/m³)

28.       Зоран скокнува на брегот од кајчето со брзина од 6 метри во секунда. Кајчето се одбива назад со брзина од 0,3 метри во секунда. Колку пати е поголема масата на кајчето од масата на Зоран? (20 пати)

29.       При жнеењето комбајнот опфаќа појас широк 3,6 метри. Колку хектари ке ожнее комбајнот за време од 8 часа непрекината работа, ако се движи со средна брзина од 5 километри на час?

30.       Автомобил достигнал брзина од 118,8 километри на час за време од 11 секунди. а) Колкаво е забрзувањето на неговото движење?  б) Колкав пат изминал автомобилот за тоа време?
 Кој сакал работел - КОНТРОЛНИ ЗАДАЧИ:
ПРОДОЛЖУВА :)