АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

субота, 04. мај 2013.

ОКСИДИ И КИСЕЛИНИ


                        

група 1


1.    Што се тоа оксиди?2.    Именувај ги следниве оксиди: а) CO _____________     б) Mn2O7  ________________


3.    Претстави ја реакцијата на горењето на магнезиумот со равенка:4.    Наведи по два примери на киселински и базни оксиди.5.    Како се именуваат бескислородните киселини?6.    Претстави  со равенка реакција на сулфур диоксид и вода:7.    Што значи една супстанца да биде дехидратационо средство?8.    Напиши  равенка на реакција помеѓу бакар и азотна киселина:


група 2


1.    Што се киселини?2.    Именувај ги следниве оксиди: а) SO2  __________        б ) Cl2O3  __________________


3.    Претстави го со рвенка разложувањето на варовникот при загревање:4.    Како се делат оксидите според својствата?5.    Како се именуваат кислородните киселини?6.    Претстави  со равенка реакција на јаглерод диоксид и вода:7.    На што треба да внимаваме при разредувањето на сулфурна киселина?
8.    Напиши  равенка на реакција помеѓу бакар и сулфурна киселина: