АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

четвртак, 21. март 2013.

Градба на атомот, периоден систем на елементите, хемиско сврзување

КОНТРОЛЕН ТЕСТ
Градба на атомот, периоден систем на елементите,
хемиско сврзување        


I – група
1.  Како се викаат наелектризираните честички што учествуваат во изградбата на атомското јадро?      
а) неутрони       
б) електрони        
в) протони       
г) јони 
                                                                                
2.  Колку изнесува бројот на електрони, протони и неутрони во 8537Rb?                                    
а) 37,85,122            
б) 37,37,48                  
в) 85,85,37                     
г) 37,37,85

3.  Колку електрони има во атомот на елементот чиј атомски број е 32?   
а) 64                
б) 32                     
в) повеќе од 32                    
г) помалку од 32

4.  Кога образува јонски соединенија железото испушта три електрони. Кој е симболот на јонот што се добива при тоа?         
а) Fe3             
б) Fe5               
в) Fe3-             
г) Fe3+

5.  Колку валентни електрони има елементот кој образува јон со полнеж +1?  
а) 1        
б) 2            
в) 7              
г) 8

6.  Која е формулата на јонското соединение составено од  Ca2+   и  P3-  јони?
а) Ca3P2               
б) Ca6P2                       
в) Ca3P                 
г) Ca2P3

7.  Колку електрони учествуваат во образувањето на двојната врска?
а) 6                   
б) 2                         
в) 4                        
г) 3

8.  Спотед кое својство се подредени елементите во периодниот систем:
а) бројот на електрони во атомот, 
б) масениот број,    
в) бројот на протони, 
 г) релативна атомска маса.

9.  Што е еднакво за елементите од иста група во периодниот систем:
а) вкупниот број на електрони, 
б) број на протони, 
в) број на валентни електрони, 
 г) масениот број.

10.      Заокружи го точниот исказ:
а) при формирањето на јонска врска се образуваат молекули.  
б) Јонската врска се остварува со размена на електрони.
в) Со  јонска врска се сврзуваат атомите од еден ист елемент.
г) Јонска врска се остварува со заеднички електронски  парови.

11.       Колку изнесува атомскиот број за елемент што во електронската обвивка има 7 електрони? Објасни го одговорот!

12.      Врз основа на што се подредени елементите во периодниот систем?

13.      Каква валентност спрема кислородот имаат елементите од II – та група?

14.      Претставете го со електронски (луисовски) формули сврзувањето на атомите на Ca и S во CaS (атомите на Ca имаат два, а на S шест валентни електрони)

15.      Од колку атоми е изградена молекулата на сулфурната киселина (H2SO4)?

16.      Број на протони во јадрото на еден елемент е 16. Во која периода се наоѓа тој елемент?

17.      Како е наелектризиран атомот?  ______________________________  Зошто?

18.      Помеѓу кои елементи атомите се врзуваат со јонска врска?

19.      Израмни ги равенките:                          

 a)  Fe +   O2  Fe2O3    

b)   Cu +  H2SO4  CuSO4 +  SO2 +  H2O

20.      Одреди ја валентноста на елементите во следниве соединенија:

Na2O  и   P2O5


II – група

1.  Одреди ја валентноста на елементите во следниве соединенија:   Mn2O3  и    Cl2O  .

2.  Израмни ги равенките:  

а)  ZnS  +  O2 ZnO +  SO2   
       
b)  P2O5  +   H2O     H3PO4

3.  Која врска е неполарна ковалентна врска?

4.  Што се тоа јони и какви можат да бидат?

5.  Претставете го со електронски (луисовски) формули сврзувањето на атомите на F и H во HF (атомите на H имаат еден, а на F седум валентни електрони)

6.  Број на протони во јадрото на еден елемент е 16. Во која група се наоѓа тој елемент?

7.  Од колку атоми е изградена молекулата на сулфуреста киселина (H2SO3)?

8.  Каква валентност спрема кислородот имаат елементите од III–та група?

9.  Колку изнесува атомскиот број за елемент што во електронската обвивка има 5 електрони? Објасни го одговорот!

10.              Колку протони и електрони ќе има еден елемент, ако се наоѓа во третата периода во IVB група?

11.              Заокружи го точниот исказ:
а)  При формирањето на јонска врска се образуваат молекули. 
б)  Јонска врска се остварува со заеднички електронски  парови.     
в)  Со  јонска врска се сврзуваат атомите од еден ист елемент. 
г)  Јонската врска се остварува со размена на електрони.

 12. Што е еднакво за елементите од иста група во периодниот систем:
а) вкупниот број на електрони
б) број на валентни електрони
в) број на протони
г) масениот број

13. Како се викаат наелектризираните честички што учествуваат во изградбата на атомското јадро?           
а) протони          
б) електрони            
в) неутрони              
г) јони  
                                                                              
14. Колку изнесува бројот на електрони, протони и неутрони во 8537Rb?                               
а) 37,85,122                 
б) 37,37,85                 
в) 85,85,37                     
г) 37,37,48                  

15. Колку електрони има во атомот на елементот чиј атомски број е 32?   
а) 64                          
б) помалку од 32                     
в) повеќе од 32                    
г) 32

16. Кога образува јонски соединенија железото испушта три електрони. Кој е симболот на јонот што се добива при тоа?         
а) Fe3                         
б) Fe3+                      
в) Fe3-                   
г) Fe5

17. Колку валентни електрони има елементот кој образува јон со полнеж +1?   
а) 7                  
б) 8                    
в) 1 
г) 2

18.Која е формулата на јонското соединение составено од  Ca2+   и  P3-    јони?
а) Ca2P3           
б) Ca6P2                      
в) Ca3P                 
г) Ca3P2

19. Колку електрони учествуваат во образувањето на двојната врска?
а) 6                  
б) 4                      
в) 2                    
г) 3

20. Спотед кое својство се подредени елементите во периодниот систем:
а) бројот на електрони во атомот,                               
б) бројот на протони,                                                    
в) масениот број, 
г) релативна атомска маса.