АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

субота, 25. април 2015.

Добивање на ликови кај рамни огледала, сферни огледала и оптички леќи


2. Конструирај го ликот на предметот - стрелка голема  1,5 cm што се наоѓа помеѓу оптичкиот центар и фокусот на собирната леќа со фокусно растојание од 3 cm. Што заклучуваш?

3. Конструирај го ликот на предметот – стрелка, голема 1 cm што се наоѓа на растојание од 2 cm од темето на конвексно (испакнато) сферно огледало со радиус на сферата од 3 cm.
________________________________________________

2. Конструирај го ликот на предметот (стрелка) со големина (должина) од 1,5 cm, што се наоѓа помеѓу фокусот и оптичкиот центат на едно конкавно (вдлабнато) сферно огледало чиј радиус на сферата е 4 cm.


3. Конструирај го ликот на предметот (стрелка) со големина (должина) 1 cm  што се наоѓа помеѓу оптичкиот центар и фокусот на растурната леќа со  f = 3 cm.