АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

уторак, 29. јануар 2013.

ПОЛУГОДИШЕН ТЕСТ ПО ХЕМИЈА ЗА ОСМО ОДДЕЛЕНИЕТест на знаења по хемија  за VIII одделение 
Упатство за работа:
Тестот содржи 32 прашања од наставниот материјал по хемија  што го изучивте во првото полугодие. На секое прашање треба внимателно и уредно да одговориш. Најпрво внеси ги општите податоци што ти се бараат. Одговори ги оние прашања за кои си сигурен, а потоа врати се на потешките. Работи со пенкало. Не користи коректор. Секој треба да работи самостојно. Тестот трае 40 минути.
Име и презиме: _____________________ одд:_____ датум:_______
ИЗБЕРИ ГО НАЈДОБРИОТ ОД ПОНУДЕНИТЕ ОДГОВОРИ И ЗАОКРУЖИ ЈА БУКВАТА ПРЕД ОДГОВОРОТ. ЗА СЕКОЈ ТОЧЕН ОДГОВОР СЕ ДОБИВА ПО ЕДЕН ПОЕН.
(Вкупно поени: 32;  од 0 до 8 поени = 1; од 9 до 15 поени = 2; од 16 до 22 поени = 3; од 23 до 29 поени = 4; од 30 до 32 поени = 5.)
Освоени поени:____ ОЦЕНКА:___  предметен наставник:_______

1. Која од наведените промени на оксидационите броеви се однесува на оксидација?
а) од -3 во -5                      
б) од -3 во +1                          
в) од 0 во -4                           
г) од+2 во -4

2. Кои е најчестиот начин за лабораториско добивање на водород? 
а) реакција меѓу киселина и база           
б) реакција меѓу метал и неметал
в) реакција меѓу метал и киселина         
г) реакција меѓу метал и метал

3. Што се случува  кога ќе се запали чист  водород?
а)  не гори                                                                
б) настанува експлозија
в) мирно гори со син пламен                                  
г) гори со црвен пламен 

4. Како се вика процесот на одземање кислород од некое соединение ?
а) оксидација                        
б) редукциjа                      
в) катализа                      
г) галваностегија

5. Колкав е односот на масите на водород, јаглерод и кослород во јаглеродна киселина?
Ar (H)=1,       Ar (C) = 12,         Ar (O) = 16
а) 1 : 6 : 24                 
б) 1 : 12 : 48                  
в) 1 : 12 : 16                   
г) 2 : 12 : 48                    
д) 2 : 12 : 16

6. Колку изнесува молскиот (количествениот) однос на калиум,сулфур и кислород во калиум сулфат?
а) 1 : 1 : 4                  
б) 1 : 1 : 1                    
в) 2 : 1 : 4                  
г) 1 : 2 : 4            
        
7. Сулфидната руда ќе премине во оксидна со постапка на:
а) пржење,             
б) редукција,                   
в) печење,                 
г) неутрализација,              
д) растворање   

8. Која од наведените промени на оксидационите броеви се однесува на   редукција?
а) од -3 во 0                         
б) од -3 во +1                         
в) од 0 во +4                               
г) од+2 во -4

9. Со која од хемиските равенки е претставена оксидо редукциона реакција?
а) NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3                       
б) HCl + NaOH = NaCl + H2O
в) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2                              
г) CaO + H2O = Ca(OH)2

10. Амониум групата може да се сретне во состав на:
а) киселина и хидроксид                  
б) хидроксид и сол                    
в) сол и киселина
г) хидроксид и оксид                         
д) сол и оксид.

11. Кое е името на следното соединение Cu3(PO4)2?
a) бакар(II)фосфат             
б) бакар(III)фосфат              
в) бакар(II)фосфид                    
г) бакар дифосфат

12. Како народно се вика следното соединение NaHCO3:
а) готварска сол          
б) варовник             
в) сода бокарбона          
г) жива сода                 
д) син камен

13. Колку ќе изнесува полнежот на јонот што го образува некој елемент кој има шест валентни електрони?
а) +6                 
б) -6                   
в) +2                 
г) -2

14. Кое е најтипично својство на металите?
а) се редуцираат      
б) испуштаат електрони     
в) примаат електрони       
г) претставуваат оксидациони средства

15. Кои од следниве формули се формули на прости супстанци а кои на соединенија?
  1) Co   2) HClO3    3) O3       4) CO     5) Br2
а) прости супстанци се под 1), 2) и 3), а соединенија се под 4) и 5),
б) прости супстанци се под 1), 2) и 4), а соединенија се под 3) и 5),
в) прости супстанци се под 1), 2) и 5), а соединенија се под 3) и 4),
г) прости супстанци се под 1), 3) и 5), а соединенија се под 2) и 4).

16. Која од следниве смеси е хомогена:
а) песок и вода                   
б) вода и нафта                                  
г) сол и бибер                 
д) оцет

17. Кои од следниве супстанци се чисти:
а) нафта                   
б) шеќер                 
в) вино              
г) вода       

   
18. Која од следниве смеси е хетерогена:
а) песок и вода                      
б) ракија                     
в) чај                                         
г) оцет

19. Кои од наведените процеси се хемиски:            
а) кршење на стакло                              
б) мешање на масло и вода                         
в) скиселување на млеко     
г) сублимација на јод     
 
20. Кој од следниве метали може да се сретне во елементарна состојба во природата?
а) железо            
б) алуминиум              
в) бакар                
г) калиум

21. Што се меѓу себе кислородот и озонот?
а) изобари                   
б) алотропски модификации                 
в) хомологни супстанци                     
г) изомери

22. Која е хемиската формула на солта на алуминиумот со сулфурната киселина?
а) Al2(SO4)3                
б) AlSO4                    
в) Al(SO4)3                   
г) Al3(SO4)3
 
23. Со стоење на воздух алуминиумот:
а) формира слој од алуминиум хидроксид,  
б) се прекрива со порозен слој,  
в) се  прекрива со оксиден слој кој го штити од оксидација,                   
г) не претрпува промени.

24. Со каква хемиска врска се сврзува калциумот со другите елементи?
а) јонска                    
б) ковалентно неполарна                   
в) водородна                 
г) ковалентно поларна 

25. Колку изнесува валентноста на калциумот во неговите соединенија?
а) 1 и 2                          
б) 2 и 4                             
в) 2                                
г) 4

26. Колкава маса на калциум оксид е потребна за реакција со 20 грами раствор со масен удел w(HCl) = 10%? Равенката на реакцијата е следнава:   
CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O
a) 3,072 g                       
б) 1,538 g                         
в) 15,38 g                       
г) 7,68 g

27. Колку изнесува моларната маса на CoSO4 · 6H2O
a) 263,11                         
б) 263,11g/mol                             
в) 172,99 g/mol                             
г) 16738,92

28. Колку мола железо се содржат во пет мола железо (III) оксид?
а) 5                                 
б) 10                                   
в) 2                                  
г) 3

29. Колкав е масениот удел на шеќерот, изразен во проценти, ако во 80 грами вода се растворени 15 грами шеќер?
а) 18,75%                             
б) 5,33%                            
в) 6,33%                           
г) 15,78%

30. Масата на смеса составена од песок и јод изнесува 15 грами, а масата на јодот во неа е 2 грами. Колкав е масениот удел на јодот во смесата?
а) 13,3                               
б) 1,33                             
в) 0,13                             
г) 0,33

31. Колку изнесува масениот удел на бромот во CdBr2?
a) 58,70%                                            
б) 11,44%                                    
в) 79,905%                             
г) 29,35%

32. Во колку мола SO2 се содржат 12 g  сулфур?
a) 1,120 mol                           
б) 0,640 mol                                  
в) 0,374 mol                         
г) 0,187 mol

четвртак, 24. јануар 2013.

Полугодишен тест по физика за VIII одделениеТест на знаења по физика за VIII одделение 

Упатство за работа:

Тестот содржи 32 прашања од наставниот материјал по физика што го изучивте во првото полугодие. На секое прашање треба внимателно и уредно да одговориш. Најпрво внеси ги општите податоци што ти се бараат. Одговори ги оние прашања за кои си сигурен, а потоа врати се на потешките. Работи со пенкало. Не користи коректор. Секој треба да работи самостојно. Тестот трае 40 минути.

Име и презиме: ................................одд:...... датум:.......

ИЗБЕРИ ГО НАЈДОБРИОТ ОД ПОНУДЕНИТЕ ОДГОВОРИ И ЗАОКРУЖИ ЈА БУКВАТА ПРЕД ОДГОВОРОТ. ЗА СЕКОЈ ТОЧЕН ОДГОВОР СЕ ДОБИВА ПО ЕДЕН ПОЕН.

(Вкупно поени: 32;  од 0 до 8 поени = 1; од 9 до 15 поени = 2; од 16 до 22 поени = 3; од 23 до 29 поени = 4; од 30 до 32 поени = 5.)

Освоени поени:.....ОЦЕНА:......предметен наставник:...............................1. Со триење можат да се наелектризираат:

a) само проводниците                              
б) и проводниците и изолаторите
в) само изолаторите
г) телата не се електризираат со триење


2. Во составот на атомското јадро влегуваат:

а) молекули               
б) неутрони                
в) електрони                 
г) јони


3. Атомот е:

а) позитивно наелектризиран                   
б) негативно наелектризиран
в) неутрален
г) составен од молекули


4. Кои од следниве супстанци при нормални услови се изолатори на електрична струја:

а) воздух          
б) земја           
в) човеково тело        
г) морска вода


5. Количество на електричество  во SI се мери со:

а) кулони                 
б) ампери                  
в) фаради                   
г) вати


6. Апаратот со кој може да се констатира наелектризираност на телото се вика:

а) струјомер              
б) епископ                 
в) електроскоп               
г) епидијаскоп


7. Пластиката и гумата се:

а) проводници             
б) изолатори               
в) полупроводници              
г) метали


8. Електрицитетот кај проводниците се распределува:

а) во внатрешноста                                               
б) на секаде
в) само по површината
г) во внатрешноста и по површината


9. Јачината на електричната струја се определува со равенката:

а) I = q · t                       
б) Q = I / t                             
в) I = q / t                             
г) I = t / q


10. Електричен напон претставува:

а) количество електричество што го има едно наелектризирано тело,
б) јачината на електричното поле на едно ненаелектризирано тело,
в) разлика на два потенцијали,
г) производ на два потенцијали.


11. Напонот меѓу две точки во полето е 2V. Истата вредност можеме да ја запишеме како:

а) 200 mV               
б) 0,02 kV                 
в) 2000 mV                 
г) 2000 kV


12. Носители на електричната струја кај металните проводници се:

а) атомите                 
б) јоните               
в) протоните                   
г) слободните електрони


13. За да напонот меѓу две точки биде 1 V при пренесување на количество електричество од  

1С треба да се изврши работа од:

а)  5 Ј                            
б) 1Ј                               
в) 10Ј                           
г) 100 Ј

14. Електричниот потенцијал претставува:
а) Потенцијална енергија што припаѓа на единечен позитивен полнеж во дадена точка од полето.
б) Потенцијална енергија што припаѓа на наелектризираното тело.
в) Сила со која дејствуваат две наелектризирани тела.
г) Кинетичка енергија што припаѓа на наелектризираното тело. 


15. Електрична струја има јачина 1А кога низ проводникот рамномерно протекува:
а) количество на електричество од 1 кулон,
б) Количество на електричество од 1 кулон во 1 секунда.
в) Количество електричество во 1 секунда.
г) Количество електричество од 1 кулон во 1 час.


16. При сериско врзување отпорници отпорот:
а) не се менува                        
б) се намалува                    
в) се зголемува                  
г) останува ист    17. Формулата U = I · R претставува:

а) закон за електричен отпор   
б) закон за специфичен отпор   
в) Омов закон    
г) Ленцово правило


18. Кога за време од 1ѕ низ проводникот помине електричество од 7С, струјата има јачина од:

а) 0,7 А                            
б) 7 А                                 
в) 14 А                                   
г) 5 А


19. Колку изнесува заеднички отпор на три сериски врзани отпорници со поединечни отпори од по 2 оми:

a) 1,5 Ω                               
б) 0,6 Ω                                 
в) 6 Ω                             
г) 8


20. Колку изнесува капацитетот на проводник кој ако се електризира со 10 С добива напон од 100 V:

а) 10 F                                  
б) 0,1                                
в) 100 F                                    
г) 1000 F


21. Електрична греалка со моќност од 1kW за време од 2 часа извршува работа од:

a) 72kWh                               
б) 36 kWh                              
в) 2 kWh                                 
г) 0,5 kWh


22. Колку изнесува јачината на електричната струја што тече низ светилка со отпор од 10 оми приклучена на напон од 110 волти:

а) 0,44 А                                       
б) 44 А                                    
в) 11 А                                        
г) 0,11А


23. Џулов закон ја дава претворбата на електричната енергија во::

а) светлинска                               
б) хемиска                             
в) топлинска                             
г) звучна


24. Ако два отпорници сврземе паралелно тогаш заедничкиот отпор ќе биде:

а) R = R1 + R2                             
б) R = 1/R1 + 1/R2                        
в) R = R1 – R2                        
г) 1/R = 1/R1 +1/R2


25. Носители на електричната струја низ електролитот се:
а) електроните                       
б) јоните                            
в) јоните и електроните                   
г) празнините 26. Двете електроди од акумулаторот се потопени во:

а) електролит                        
б) вода                         
в) концентрирана киселина                          
г) олово


27. Гасовите се добри спроводници на електричната струја само кога се:

а) неутрални                      
б) јонизирани                          
в) нејонизирани                            
г) изладени


28. Транзисторите се направи чија функција е слична на:

а) диодата                        
б) триодата                           
в) кристалната диода                      
г) катодната цевка


29. Разложувањето на молекулите во раствори од соли, бази и киселини на јони се вика:
а) галваностегија              
б) електролитска дисоцијација                
в) галванопластика                     
г) топење 30. Ако е забележана потрошувачка  на електричната енергија од 2000 Ws, тоа значи дека електричната струја извршила работа од:

а) 2 kWh                                        
б) 20 kWs                                      
в) 2 kWs                                  
г) 1 kWs


31. Да се наелектризира тело негативно треба:

а) да му се одземе негативно електричество                
б) да му се додаде негативно електричество
в) може и на двата наведени начини
г) не може на ниту еден од наведените начини


32. Диодата служи за:

а) засилување на анодната струја
б) исправување на наизменичната струја
в) зголемување на електричниот напон
г) намалување на отпорот