АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

среда, 13. новембар 2013.

ЕлектрицитетДефинирај ги поимите:
1)  Електризирање на тело, видови електризирање,  (стр.7)   2/

2) Кога јачината на струјата е еден ампер, (стр.16)  2/

3)  Моќност на електрична струја,  (стр.40)  2/

4)  Кондензатор,  (стр.36)  2/

5) Како гласи Омов закон?  (стр.30)  2/

6) Нацртај електричен струен круг составен од: три кондензатори врзани паралелно; извор; прекинувач и амперметар.  (стр.37 + стр.18 и 19)   5/

Реши ги задачите:
7)  Најди го вкупниот отпор ако:  (стр.35)   5/


8)  Отпорите во двете гранки на струјниот круг се однесуваат R1:R2=1:3. Ако I1=4А да се најдат струите I2 и I. Ако напонот е 220V најди го вкупниот отпор.  (стр.35)  5/


1)  Колкав е отпорот во коло со напон 6 волти ако низ напречен пресек на проводник минуваат 480 кулони за време од 4 минути.   (стр.30 и 16)  5/


(0 - 8 недоволен 1, 9 - 14 доволен 2, 15 - 20 добар 3, 21 - 26 многу добар 4, 27 - 30 одличен 5)