АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

петак, 31. октобар 2014.

Тематски тест – ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

група - 1

1.           Кои супстанции ги нарекуваме проводници?                      3/

2.           Што електрична струја?                               3/     

3.           На кои начини можеме да ги наелектризираме телата?   3/ 

4.           Што е електрично поле?                             3/   

5.           Од алуминиумска жица со отпор од 60 оми е направен отпорник.   
       Колкава е должината на жицата ако напречниот пресек е 0,5 mm2. 
         (ρ=0,029 Ωmm2/m)                                           5/ 
        
6.           Низ електричен проводник тече струја со јачина од 0.4 ампери. Низ 
      напречен пресек на друг проводник за време од три минути поминува 
      количество електричество од 81 кулон. Низ кој проводник поминува 
      појака струја?                                                 5/  

7.           Светилка со моќност од 20 вати може да се користи на напон  од 40 
       волти. Одреди ја јачината на струјата и отпорот на светилката.       5/  

                                          
8.           Пресметај го вкупниот отпор                                                                 5/   
 


Група – 2

1.           Што претставува  јачината на електричната струја?     3/ 

2.           Што е електричен напон?                                                3/

3.           Што е кондензатор?                                                         3/   

4.           Кога моќноста е еден ват?                                             3/

5.           Колкав е отпорот во кругот со напон  6 волти ако низ напречен пресек 
       на проводник минуваат 480 кулони за време од 4 минути?             5/                             
    
6.           Јачината на електричната струја во еден проводник е 2 ампери кога 
       разликата на потенцијалите 2 волти. Одреди ја јачината на струјата 
       ако разликата на потенцијалите е 20  волти.                                      5/ 

7.           Една греалка има моќност 2000 вати и е приклучена на напон од 220 
       волти. Одреди ја јачината на струјата?                                               5/

8.           Пресметај го вкупниот капацитет                                                         5/
         C1 = C2 = C3 = C4 = 2ϻF
(0-8-1/9-15-2/16-21-3/22-28-4/29-32-5)уторак, 28. октобар 2014.

Тематски тест за градба на телата и мерење на физичките величиниГрупа A                                           
1.Се она што може да се измери се вика
а. физичка величина      в. метро
б.  Должина                     г. предмет.     (2/__)

2.Основни мерни величини и единици во Меѓународниот систем има вкупно:
а. 7                         в. 5
б. 6                         г. 8          (2/__)

3.Која единица НЕ е основна единица што припаѓа на SI -системот?
а. m3                      в. s
б. kg                      г. m          (2/__)

4.Проучување на појавите  во посебно подготвени услови се вика:  
а. набљудување           в. теорија
б. експеримент             г. практика     (2/__)

5.Ако физичката величина се означува со p, а нејзината мерна единица со kg/m3,тогаш станува збор за:
    а. волумен          б. густина                       
    в. должина          г. плоштина       (2/__)

6.Најситна честица на хемиски елемент која се јавува како носител на неговите  физичко -хемиските својства е:
а. супстанца           б. молекула
в. атом                    г. физичко тело     (2/__)

7.Претвори ги дадените единици во основни:
  5 mm =___________ m  
0,5 cm2=___________m2 
6,25  g/cm3=  ______ kg/m3
3 l =____________ m3      
8 t =________________kg 
75 dm= __________m   
0.8 g =___________ kg 
4,5 min =  ___________ s
7,5 dm2 __________m2         (18/__)


8.Кон дадената мерна единица придружи ја соодветната физичка величина:          (поврзи со стрелки)
0,1km,а ширината 400 dm.Колкава е дворната површина ?

Јачина на електрична струја
Должина
Маса
Време
Количество супстанца
Температура
Светлосна јачина

Секунда( s)
Метар (m)
Кандела(cd)
Мол (mol)
Kелвин (К )
Килограм (kg)
Ампер(А)
 (14/___)


9.Физиката ги проучува 
______________________________ (3/___)

10. Што е инертност? ______________________________ (3/___)

11. Карактеристики на aморфните тела се
______________________________ (3/___)

12.Должината на училишниот двор изнесува
P = ________ m2                         (6/_)
 
13.Во мензура со поделци од 1cm3е налеано 200cm 3 вода.Кога во мензурата ќе се спушти парче железо, водата ќе се искачидо поделок од 250 cm3. Колку изнесува волуменот на железото?
                                                                    
V = ________                                 (5/  __)
                         
 14. Даден  е временскиот  интервал: 2h 2 min и 5 s изрази ги во секунди:
                                                                
t =  _________ s               (5/___)      


15. Колкава е масата на железна  коцка  со раб од 20 dm,ако густината на железото изнесува 7,8g/cm 3 ?

m = __________                  (10/___)     
                               
16. Колкава е густината  на 10 l течност ? Ако течноста  има маса од 12 kg.
                                                       
ρ = __________            (10/___)   
                   
 17. Ламинатна  плоча има форма на квадрат со страна 30 cm.Колку такви плочи се потребни за да се поплочи под со должина од 10 m  и ширина од 18 m?

Потребни се ______________ плочи.   (11/__) 


Група В 
1.Кој од наведените изрази  НЕ е основна величина (величина од SI системот)
а. Маса                  в. Плоштина
б. Температура     г. Должина       (2/__)

2.Единица  мерка за густина е :
а. kg                      в. s
б. kg/m3                 г. m           (2/__)

3. Која единица НЕ E основна единица во  SI -системот?
а.kg              в. s
б. dm3           г. m      (2/__)

4.Преминувањето на супстанцата од цврста во течна агрегатна состојба се вика:  
а. топење             в. кондензација
б. испарување     г. втврднување  (2/__) 

5.Ако физичката величина се означува  сo   V, а нејзината мерна единица со  l, тогаш станува збор за
а. густина       в. должина
б. волумен     г. количество супстанца   (2/_)

6. Најситната честица на супстанцата која ги има својствата на таа супстанца  се вика
а. супстанца      в. молекул
б. атом               г. физичко тело     (2/__)

7. Претвори ги дадените единици мерки во основни:
250 mm=               m                  
0,18 t=                                 kg  
10,8 g =_____kg                        
730,5 cm2=                 m2         
3 l=__              m3                 
1 h 20 min=              s            
0,750 g / cm3=_________kg/m3        
222 dm2 =_____m2                       
0,1 dm =_______ m     (18/___) 
8.Кон дадената мерна единица придружи ја   соодветната физичка величина:         
       (поврзи ги со стрелки)

Густина
Должина
Маса
Време
Волумен
Плоштина
Светлосна јачина
Секунда ( s)
Метар (m)
Кандела (cd)
Кубен  метар (m3)
Килограм на метар кубен (kg/m3 )
Килограм  (kg)
Квадратен метар (m 2)
 


 (14/__) 
9. Дифузија   е ______________________________________
_________________________________(3/___)

10. Што  е   густина ? ______________________________________
________________________________ (3/___)

11. Атом   е ___________________________        ________________________________(3/___)


12. Должината на спортско  игралиште изнесува 10000 cm, а ширината 4000 cm. Колкава е  површината на игралиштето ?
                                                                         
P= _________ m2                      (6/___)

13. Во мензура е налеано 100 cm3 вода. Кога во мензурата ќе се спушти парче железо, водата ќе се искачи до поделок од 550 cm3. Колку изнесува волуменот  на  железото?
                                                                          
V = _______                                 (5/___)

14. Даден  е временскиот  интервал : 2h 5 min и 5s изразен  во секунди изнесува:
                                                                           
t = _____________ s                (5/___)

15. Коцка со страна a = 20 dm  е направена  од добро пресована пилевина. Незината маса изнесува 64000 g. Колкава и е густината на пилевината?
                                                                        
ρ = ___________                  (10/___)

16. Колкав е волуменот на бензин искажан во литри со маса од 35,5 kg? Ако бензинот има густина од   710 kg/m3?  
                                                                        
V = __________ l              (10/___)              

17.  Мајстор што реди плочки треба да поплочи  ѕид. Колкава површина ќе поплочи со 1000 плочки со димензии  а = 80 cm и b=5 dm.
                                                                       
P = __________ m2            (11/____)               


Бодовна листа:
(0-25)-недоволен                            
(26-45)-доволен                                   
(46-65)-добар                                   
(66-85)-мн.добар                                    
(86 -100)-одличен