АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

недеља, 10. новембар 2013.

Tест по физика за VIII деветолетка - тема 1.Тематски тест по физика за VIII деветолетка

Група - 1

Прашања и задачи:

 1. Во каква агрегатна состојба се наоѓа тело кое што го задржува својот волумен, а ја менува формата?  (1/  )
 2. Што е волумен и со што се мери?    (2/  )
 3. Дневно треба да се испијат 1,5 литри вода. Колку чаши од по 250 cm3 се тоа?    (3/  )
 4. Тече вода секоја минута по една капка.Колку литри вода ќе истече за едно деноноќје ако масата на една капка е 10 g?     (7/  )
 5. Базен долг 25 m, широк 4250 mm, кога е целосно полн собира 318750000 cm3 вода. Колку е длабок базенот? Колку изнесува масата на водата во базенот?    (7/  )
 6. а) 0,06 km = _______ m    

б) 3 mm = ______ dm  

в) 20 cm2 = _____ m2      

г) 0,6 dm2 = ____ cm2      

д) 0,02 m3 = _____ cm     

ѓ) 40 cm3 = ______ dm3  

е) 0,6 h = _____ min  

ж) 900 s = _____ min  

з) 0,01 kg = _____ g  

ѕ) 20 g = _____ kg  

и) 200 kg/m3 = _____ g/cm3   

ј) 2 g/cm3 = ______ kg/m3     (14/   )

Група - 2

Прашања и задачи:

 1. Штое густина и со што се мери?    (2/  )
 2. Во која агрегатна состојба меѓумолекуларните сили се најголеми, а во која најмали?(1/ )
 3. 120  зрна имаат маса 3 g. Колку изнесува масата на едно зрно изразена во килограми?   (3/  )
 4. Кај свеќа долга 0,09 m , еден центиметар гори за 2 минути. Колку секунди ќе бидат потребни за да изгори цела?     (4/  )
 5. Еден празен камион има маса 2t . Возачот има маса од 90 kg, додека сопатникот има маса од 85000 g. Ако се натовари со 9 бетонски блока во форма на квадар со должина од 0,4 m, ширина 2 dm и висина 15 cm. Колку ќе изнесува вкупната маса на камионот ако густината на бетонот е 2600 kg/m3?     (10/  )
 6. а) 0,02 m = _______ mm   

б) 300 dm = ______ km  

в) 2 dm2 = _____m2      

г) 0,01 m2 = ____ dm2      

д) 0,25 dm3 = _____ cm     

ѓ) 22 dm3 = ______ m3  

е) 0,02 h = _____ s  

ж) 20 ms = _____ s  

з) 0,16 kg = _____ t  

ѕ) 250 g = _____ mg  

и) 50 kg/m3 = _____ g/cm3   

ј) 10 g/cm3 = ______ kg/m3   (14/   )


0 - 9 - недоволен (1)
10 - 15 - доволен (2)
16 - 22 - добар (3)
23 - 29 - многу добар (4)
30 - 34 - одличен (5)

Нема коментара:

Постави коментар