АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

уторак, 26. фебруар 2013.

Вовед во органска хемија и алкани

Вовед во органска хемија и  алкани

   Прашања и задачи:

1.    Што се органски соединенија?

2.    Напиши ги можните начини на поврзување на четирите јаглеродни атоми во отворена и затворена низа.

3.    Што се јаглеводороди?

4.    Нацртај идејна мапа за поделба на јаглеводородите според структурната низа.

5.    По што се разликуваат два последователни алкани?

6.    За алканот со шес  јаглеродни атоми напиши: А) молекулска формула, Б) можни структурни формули, В) имињата на соединенијата претставени со структурните формули.

7.    Еден алкан има температура на топење од -94ºС, а на вриење 69ºС. Во каква агрегатна состојба е овој алкан на собна температура.

8.    Напиши ги равенките на реакциите на супституција меѓу пропан и хлор, при кои се добива монохлоропропан.

9.    Напиши ги молекулските, рационалните и структурните формули на: а) пентан   б) 2,2 диметилпропан    в) 2,4 диметилпентан  г) 3 метилхексан

10. Што е изомерија?

11. Кои од следниве соединенија се органски:  CH4, HCl, H2SO4, C2H6

12. Даденa е следнa рационалнa формулa: CH3 — CH2 — CH2 — CH3          

претстави ја како молекулска и структурна формула.

13. Името на еден алкан е 2,3 диметилпентан . Напиши ја неговата рационална формула.

14. Напиши ја равенката на горење на пропан.

15. Што е хомологија?

16. Колку молови јаглерод диоксид ќе се добијат при согорување на 40 грами метан?

17. Напиши ги равенките на реакциите на супституција меѓу пропан и хлор, при кои се добива дихлоропропан.

18. Напиши ги молекулските, рационалните и структурните гормули на: а) пентан   б) 2,2 диметилбутан    в) 2,4 диметилхексан  г) 3 метилпентан

19. За алканот со пет  јаглеродни атоми напиши: А) молекулска формула, Б) можни структурни формули, В) имињата на соединенијата претставени со структурните формули.

20.  Како се поделени органските соединенија ( според кои критериуми)?

четвртак, 21. фебруар 2013.

Тематски тест: Движење и сили

21.02.2013


Тематски тест:  ДВИЖЕЊЕ И СИЛИ     
 I - ГРУПА

Вкупно бодови: 44  
 
  1. Движење при кое телото за исти временски интервали поминува еднакви патишта се нарекува:                    
   а) забрзано,                         
б) забавено,                          
в) рамномерно,                   
г) нерамномерно,                
д) рамномерно забрзано.            1/

 2. Според брзината во текот на движењето, движењата ги делиме на:   
а) рамномерни и праволиниски,
б) нерамномерни и праволиниски,                      
в) праволиниски и криволиниски,
г) рамномерни и нерамномерни,                       
д) забрзани и забавени.              1/


  3. Забрзувањето се пресметува според равенката:
а)  a = v – t / v0                
б)  a = vt / t            
в) a = t / v – v0          
г) a = v · t             
д) a = t / v                                       1/

  

  4. При слободното паѓање на телата им се зголемува:                
    а) масата, 
б) волуменот,               
в) брзината,                
г) тежината,                 
д) забрзувањето.                         1/

 

  5. Кога телото извадено од рамнотежа повторно се враќа во првобитната положба, станува збор за:                        
    а) лабилна рамнотежа,                   
б) индиферентна рамнотежа,
в) стабилна рамнотежа,       
г) постојана рамнотежа,                  
д) голема рамнотежа.                   1/

 

  6. Големината на силата на триење не зависи од:
а) големината на допирната површина,
б) рапавоста на допирната површина,                              
в) тежината на телото,
г) измазнетоста на допирната површина, 
д) масата на телото.               1/

 

  7. Телото со маса од 1 kg на Земјата има тежина: 
   а) 2 N                     
   б) 1N      
   в) 100 N                         
   г)  10 N                       
   д) 5 N                     1/

  

  8.Во затвотените течности и гасови дејството на надворешната сила се пренесува во сите правци  подеднакво  Ова е:       
а) Архимедов закон,                   
б) Паскалов закон,
в) I Њутнов закон,                            
г) Шарлов закон,                        
д) Геј – Лисаков закон.                   1/

  9. Дополни ја табелата:       6/                                                                                               
величина
ознака за величина
ознака за единица мерка


          m
забрзување            v


 

  10. Со помош на податоците од табелата дополни ги речениците:
t(s)
  0
10
20
30
  v (m/s)
  1
  3
 5
 7
         а) За секои 10 секунди брзината се зголемува за 
             ____________________.                      1/
         б) Движењето е _____________            1/              
         в) Забрзувањето изнесува _______ .   3/                                                            

    11. Колкава маса има тело чијашто тежина е 45 N?        3/                                                               


  12. Колкав притисок врши тенк, ако неговата тежина е 400000 N , а допирната површина на гасениците е 2 m2?     4/                                                                                                                
  13. Клиповите на хидраулична преса имаат плоштини од 14 cm2 и 56 cm2 . На помалиот клип дејствува сила од 120 N . Колкава сила ќе дејствува на поголемиот клип?       4/

  14. На краевите на еден лост дејствуваат сили со 40 N и 240 N. Лостот е во рамнотежа. Кракот на помалата сила е долг 6 dm. Одреди ја должината на лостот.  5/ 

  15. Чамец се движи со брзина од 5 m/s. Дали ќе успее за време од 0,5 часа да дојде до пристаништето од кое е оддалечен 5 km?            5/

16.  4/

                                                                                                                                 
I I - ГРУПА


  1.Кога телото извадено од рамнотежа повторно се враќа во првобитната положба, станува збор за:      
   а) лабилна рамнотежа,                   
   б) индиферентна рамнотежа,
   в) стабилна рамнотежа,      
   г) постојана рамнотежа,                  
   д) голема рамнотежа.               1/

 2. Големината на силата на триење не зависи од:
а) големината на допирната површина,
б) рапавоста на допирнат површина,                      
в) тежината на телото,
г) измазнетоста на допирната површина,                       
д) масата на телото.                 1/

3.Телото со маса од 1 kg на Земјата има тежина:      
а) 2 N                     
б) 1N       
в) 100 N                         
г)  10 N                       
д) 5 N                    1/
  
4. Во затвотените течности и гасови дејството на надворешната сила се пренесува во сите правци  подеднакво  Ова е:       
а) Архимедов закон,                   
б) Паскалов закон,
в) I Њутнов закон,                            
г) Шарлов закон,                        
д) Геј – Лисаков закон.            1/

  6. Движење при кое телото за исти временски интервали поминува еднакви патишта се нарекува:                   
   а) забрзано,                        
б) забавено,                         
в) рамномерно,                   
г) нерамномерно,                
д) рамномерно забрзано,              1/

6. Според брзината во текот на движењето, движењата ги делиме на:   
а) рамномерни и праволиниски,
б) нерамномерни и праволиниски,                      
в) праволиниски и криволиниски,
г) рамномерни и нерамномерни,                         
д) забрзани и забавени.                   1/

 7. Забрзувањето се пресметува според равенката:
а)  a = v – t / v0                
б)  a = vt / t            
в) a = t / v – v0          
г) a = v · t             
д) a = t / v           1/

  8. При слободното паѓање на телата им се зголемува:              
    а) масата,   
б) волуменот,                
в) брзината,                
г) тежината,                 
д) забрзувањето.          1/

  9. Дополни ја табелата:       6/                                                                                                                 
величина
ознака за величина
ознака за единица мерка

         t
                    
брзина         a


  10. Со помош на податоците од табелата дополни ги речениците:
t(s)
 0
10
20
30
 v (m/s)
 1
  4
 7
 10
  а) За секои 10 секунди брзината се зголемува за  
      _______________.            1/
 б) Движењето_____________ .   1/ 
 в) Забрзувањето изн___________ . 3/                                                             

  11. Ако децата влечат јаже во ист правец и спроивна насока со сили од 100 N и 80 N, колкава е резултантната сила?                          3/                                                                    

12.               4/                                                                                                       

13. Едно возило се движи рамномерно забрзано со забрзување од 3 m/s2. Колкав пат ќе измине за првите 10секунди?     5/                                                                                    
 14. На крајот на еден лост дејствува сила од 400 N. Лостот е во рамнотежа. Кракот на дадената сила е долг 6 dm. Определи ја големината на другата сила, ако нејзиниот кракот  е долг 9 dm.                    5/                                                                                             
 15. Колкав притисок врши човк кога стои, ако неговата тежина е 1200 N , а површината  на неговите стапалата  е 400  сm2?                 4/                     

 16. Клиповите на хидраулична преса имаат плоштини од 20 cm2 и 60 cm2 . На поголемиот клип дејствува сила од 1200 N . Колкава сила ќе дејствува на погмалиот  клип?                   4/                                                                                                                    (0 – 7 – 1/ 8 – 19 – 2 / 20 – 29 – 3 / 30 – 38 – 4 / 39 – 44 – 5 )