АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

уторак, 29. јануар 2013.

ПОЛУГОДИШЕН ТЕСТ ПО ХЕМИЈА ЗА ОСМО ОДДЕЛЕНИЕТест на знаења по хемија  за VIII одделение 
Упатство за работа:
Тестот содржи 32 прашања од наставниот материјал по хемија  што го изучивте во првото полугодие. На секое прашање треба внимателно и уредно да одговориш. Најпрво внеси ги општите податоци што ти се бараат. Одговори ги оние прашања за кои си сигурен, а потоа врати се на потешките. Работи со пенкало. Не користи коректор. Секој треба да работи самостојно. Тестот трае 40 минути.
Име и презиме: _____________________ одд:_____ датум:_______
ИЗБЕРИ ГО НАЈДОБРИОТ ОД ПОНУДЕНИТЕ ОДГОВОРИ И ЗАОКРУЖИ ЈА БУКВАТА ПРЕД ОДГОВОРОТ. ЗА СЕКОЈ ТОЧЕН ОДГОВОР СЕ ДОБИВА ПО ЕДЕН ПОЕН.
(Вкупно поени: 32;  од 0 до 8 поени = 1; од 9 до 15 поени = 2; од 16 до 22 поени = 3; од 23 до 29 поени = 4; од 30 до 32 поени = 5.)
Освоени поени:____ ОЦЕНКА:___  предметен наставник:_______

1. Која од наведените промени на оксидационите броеви се однесува на оксидација?
а) од -3 во -5                      
б) од -3 во +1                          
в) од 0 во -4                           
г) од+2 во -4

2. Кои е најчестиот начин за лабораториско добивање на водород? 
а) реакција меѓу киселина и база           
б) реакција меѓу метал и неметал
в) реакција меѓу метал и киселина         
г) реакција меѓу метал и метал

3. Што се случува  кога ќе се запали чист  водород?
а)  не гори                                                                
б) настанува експлозија
в) мирно гори со син пламен                                  
г) гори со црвен пламен 

4. Како се вика процесот на одземање кислород од некое соединение ?
а) оксидација                        
б) редукциjа                      
в) катализа                      
г) галваностегија

5. Колкав е односот на масите на водород, јаглерод и кослород во јаглеродна киселина?
Ar (H)=1,       Ar (C) = 12,         Ar (O) = 16
а) 1 : 6 : 24                 
б) 1 : 12 : 48                  
в) 1 : 12 : 16                   
г) 2 : 12 : 48                    
д) 2 : 12 : 16

6. Колку изнесува молскиот (количествениот) однос на калиум,сулфур и кислород во калиум сулфат?
а) 1 : 1 : 4                  
б) 1 : 1 : 1                    
в) 2 : 1 : 4                  
г) 1 : 2 : 4            
        
7. Сулфидната руда ќе премине во оксидна со постапка на:
а) пржење,             
б) редукција,                   
в) печење,                 
г) неутрализација,              
д) растворање   

8. Која од наведените промени на оксидационите броеви се однесува на   редукција?
а) од -3 во 0                         
б) од -3 во +1                         
в) од 0 во +4                               
г) од+2 во -4

9. Со која од хемиските равенки е претставена оксидо редукциона реакција?
а) NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3                       
б) HCl + NaOH = NaCl + H2O
в) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2                              
г) CaO + H2O = Ca(OH)2

10. Амониум групата може да се сретне во состав на:
а) киселина и хидроксид                  
б) хидроксид и сол                    
в) сол и киселина
г) хидроксид и оксид                         
д) сол и оксид.

11. Кое е името на следното соединение Cu3(PO4)2?
a) бакар(II)фосфат             
б) бакар(III)фосфат              
в) бакар(II)фосфид                    
г) бакар дифосфат

12. Како народно се вика следното соединение NaHCO3:
а) готварска сол          
б) варовник             
в) сода бокарбона          
г) жива сода                 
д) син камен

13. Колку ќе изнесува полнежот на јонот што го образува некој елемент кој има шест валентни електрони?
а) +6                 
б) -6                   
в) +2                 
г) -2

14. Кое е најтипично својство на металите?
а) се редуцираат      
б) испуштаат електрони     
в) примаат електрони       
г) претставуваат оксидациони средства

15. Кои од следниве формули се формули на прости супстанци а кои на соединенија?
  1) Co   2) HClO3    3) O3       4) CO     5) Br2
а) прости супстанци се под 1), 2) и 3), а соединенија се под 4) и 5),
б) прости супстанци се под 1), 2) и 4), а соединенија се под 3) и 5),
в) прости супстанци се под 1), 2) и 5), а соединенија се под 3) и 4),
г) прости супстанци се под 1), 3) и 5), а соединенија се под 2) и 4).

16. Која од следниве смеси е хомогена:
а) песок и вода                   
б) вода и нафта                                  
г) сол и бибер                 
д) оцет

17. Кои од следниве супстанци се чисти:
а) нафта                   
б) шеќер                 
в) вино              
г) вода       

   
18. Која од следниве смеси е хетерогена:
а) песок и вода                      
б) ракија                     
в) чај                                         
г) оцет

19. Кои од наведените процеси се хемиски:            
а) кршење на стакло                              
б) мешање на масло и вода                         
в) скиселување на млеко     
г) сублимација на јод     
 
20. Кој од следниве метали може да се сретне во елементарна состојба во природата?
а) железо            
б) алуминиум              
в) бакар                
г) калиум

21. Што се меѓу себе кислородот и озонот?
а) изобари                   
б) алотропски модификации                 
в) хомологни супстанци                     
г) изомери

22. Која е хемиската формула на солта на алуминиумот со сулфурната киселина?
а) Al2(SO4)3                
б) AlSO4                    
в) Al(SO4)3                   
г) Al3(SO4)3
 
23. Со стоење на воздух алуминиумот:
а) формира слој од алуминиум хидроксид,  
б) се прекрива со порозен слој,  
в) се  прекрива со оксиден слој кој го штити од оксидација,                   
г) не претрпува промени.

24. Со каква хемиска врска се сврзува калциумот со другите елементи?
а) јонска                    
б) ковалентно неполарна                   
в) водородна                 
г) ковалентно поларна 

25. Колку изнесува валентноста на калциумот во неговите соединенија?
а) 1 и 2                          
б) 2 и 4                             
в) 2                                
г) 4

26. Колкава маса на калциум оксид е потребна за реакција со 20 грами раствор со масен удел w(HCl) = 10%? Равенката на реакцијата е следнава:   
CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O
a) 3,072 g                       
б) 1,538 g                         
в) 15,38 g                       
г) 7,68 g

27. Колку изнесува моларната маса на CoSO4 · 6H2O
a) 263,11                         
б) 263,11g/mol                             
в) 172,99 g/mol                             
г) 16738,92

28. Колку мола железо се содржат во пет мола железо (III) оксид?
а) 5                                 
б) 10                                   
в) 2                                  
г) 3

29. Колкав е масениот удел на шеќерот, изразен во проценти, ако во 80 грами вода се растворени 15 грами шеќер?
а) 18,75%                             
б) 5,33%                            
в) 6,33%                           
г) 15,78%

30. Масата на смеса составена од песок и јод изнесува 15 грами, а масата на јодот во неа е 2 грами. Колкав е масениот удел на јодот во смесата?
а) 13,3                               
б) 1,33                             
в) 0,13                             
г) 0,33

31. Колку изнесува масениот удел на бромот во CdBr2?
a) 58,70%                                            
б) 11,44%                                    
в) 79,905%                             
г) 29,35%

32. Во колку мола SO2 се содржат 12 g  сулфур?
a) 1,120 mol                           
б) 0,640 mol                                  
в) 0,374 mol                         
г) 0,187 mol

Нема коментара:

Постави коментар