АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

четвртак, 24. јануар 2013.

Полугодишен тест по физика за VIII одделениеТест на знаења по физика за VIII одделение 

Упатство за работа:

Тестот содржи 32 прашања од наставниот материјал по физика што го изучивте во првото полугодие. На секое прашање треба внимателно и уредно да одговориш. Најпрво внеси ги општите податоци што ти се бараат. Одговори ги оние прашања за кои си сигурен, а потоа врати се на потешките. Работи со пенкало. Не користи коректор. Секој треба да работи самостојно. Тестот трае 40 минути.

Име и презиме: ................................одд:...... датум:.......

ИЗБЕРИ ГО НАЈДОБРИОТ ОД ПОНУДЕНИТЕ ОДГОВОРИ И ЗАОКРУЖИ ЈА БУКВАТА ПРЕД ОДГОВОРОТ. ЗА СЕКОЈ ТОЧЕН ОДГОВОР СЕ ДОБИВА ПО ЕДЕН ПОЕН.

(Вкупно поени: 32;  од 0 до 8 поени = 1; од 9 до 15 поени = 2; од 16 до 22 поени = 3; од 23 до 29 поени = 4; од 30 до 32 поени = 5.)

Освоени поени:.....ОЦЕНА:......предметен наставник:...............................1. Со триење можат да се наелектризираат:

a) само проводниците                              
б) и проводниците и изолаторите
в) само изолаторите
г) телата не се електризираат со триење


2. Во составот на атомското јадро влегуваат:

а) молекули               
б) неутрони                
в) електрони                 
г) јони


3. Атомот е:

а) позитивно наелектризиран                   
б) негативно наелектризиран
в) неутрален
г) составен од молекули


4. Кои од следниве супстанци при нормални услови се изолатори на електрична струја:

а) воздух          
б) земја           
в) човеково тело        
г) морска вода


5. Количество на електричество  во SI се мери со:

а) кулони                 
б) ампери                  
в) фаради                   
г) вати


6. Апаратот со кој може да се констатира наелектризираност на телото се вика:

а) струјомер              
б) епископ                 
в) електроскоп               
г) епидијаскоп


7. Пластиката и гумата се:

а) проводници             
б) изолатори               
в) полупроводници              
г) метали


8. Електрицитетот кај проводниците се распределува:

а) во внатрешноста                                               
б) на секаде
в) само по површината
г) во внатрешноста и по површината


9. Јачината на електричната струја се определува со равенката:

а) I = q · t                       
б) Q = I / t                             
в) I = q / t                             
г) I = t / q


10. Електричен напон претставува:

а) количество електричество што го има едно наелектризирано тело,
б) јачината на електричното поле на едно ненаелектризирано тело,
в) разлика на два потенцијали,
г) производ на два потенцијали.


11. Напонот меѓу две точки во полето е 2V. Истата вредност можеме да ја запишеме како:

а) 200 mV               
б) 0,02 kV                 
в) 2000 mV                 
г) 2000 kV


12. Носители на електричната струја кај металните проводници се:

а) атомите                 
б) јоните               
в) протоните                   
г) слободните електрони


13. За да напонот меѓу две точки биде 1 V при пренесување на количество електричество од  

1С треба да се изврши работа од:

а)  5 Ј                            
б) 1Ј                               
в) 10Ј                           
г) 100 Ј

14. Електричниот потенцијал претставува:
а) Потенцијална енергија што припаѓа на единечен позитивен полнеж во дадена точка од полето.
б) Потенцијална енергија што припаѓа на наелектризираното тело.
в) Сила со која дејствуваат две наелектризирани тела.
г) Кинетичка енергија што припаѓа на наелектризираното тело. 


15. Електрична струја има јачина 1А кога низ проводникот рамномерно протекува:
а) количество на електричество од 1 кулон,
б) Количество на електричество од 1 кулон во 1 секунда.
в) Количество електричество во 1 секунда.
г) Количество електричество од 1 кулон во 1 час.


16. При сериско врзување отпорници отпорот:
а) не се менува                        
б) се намалува                    
в) се зголемува                  
г) останува ист    17. Формулата U = I · R претставува:

а) закон за електричен отпор   
б) закон за специфичен отпор   
в) Омов закон    
г) Ленцово правило


18. Кога за време од 1ѕ низ проводникот помине електричество од 7С, струјата има јачина од:

а) 0,7 А                            
б) 7 А                                 
в) 14 А                                   
г) 5 А


19. Колку изнесува заеднички отпор на три сериски врзани отпорници со поединечни отпори од по 2 оми:

a) 1,5 Ω                               
б) 0,6 Ω                                 
в) 6 Ω                             
г) 8


20. Колку изнесува капацитетот на проводник кој ако се електризира со 10 С добива напон од 100 V:

а) 10 F                                  
б) 0,1                                
в) 100 F                                    
г) 1000 F


21. Електрична греалка со моќност од 1kW за време од 2 часа извршува работа од:

a) 72kWh                               
б) 36 kWh                              
в) 2 kWh                                 
г) 0,5 kWh


22. Колку изнесува јачината на електричната струја што тече низ светилка со отпор од 10 оми приклучена на напон од 110 волти:

а) 0,44 А                                       
б) 44 А                                    
в) 11 А                                        
г) 0,11А


23. Џулов закон ја дава претворбата на електричната енергија во::

а) светлинска                               
б) хемиска                             
в) топлинска                             
г) звучна


24. Ако два отпорници сврземе паралелно тогаш заедничкиот отпор ќе биде:

а) R = R1 + R2                             
б) R = 1/R1 + 1/R2                        
в) R = R1 – R2                        
г) 1/R = 1/R1 +1/R2


25. Носители на електричната струја низ електролитот се:
а) електроните                       
б) јоните                            
в) јоните и електроните                   
г) празнините 26. Двете електроди од акумулаторот се потопени во:

а) електролит                        
б) вода                         
в) концентрирана киселина                          
г) олово


27. Гасовите се добри спроводници на електричната струја само кога се:

а) неутрални                      
б) јонизирани                          
в) нејонизирани                            
г) изладени


28. Транзисторите се направи чија функција е слична на:

а) диодата                        
б) триодата                           
в) кристалната диода                      
г) катодната цевка


29. Разложувањето на молекулите во раствори од соли, бази и киселини на јони се вика:
а) галваностегија              
б) електролитска дисоцијација                
в) галванопластика                     
г) топење 30. Ако е забележана потрошувачка  на електричната енергија од 2000 Ws, тоа значи дека електричната струја извршила работа од:

а) 2 kWh                                        
б) 20 kWs                                      
в) 2 kWs                                  
г) 1 kWs


31. Да се наелектризира тело негативно треба:

а) да му се одземе негативно електричество                
б) да му се додаде негативно електричество
в) може и на двата наведени начини
г) не може на ниту еден од наведените начини


32. Диодата служи за:

а) засилување на анодната струја
б) исправување на наизменичната струја
в) зголемување на електричниот напон
г) намалување на отпорот

Нема коментара:

Постави коментар