АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

четвртак, 21. фебруар 2013.

Тематски тест: Движење и сили

21.02.2013


Тематски тест:  ДВИЖЕЊЕ И СИЛИ     
 I - ГРУПА

Вкупно бодови: 44  
 
  1. Движење при кое телото за исти временски интервали поминува еднакви патишта се нарекува:                    
   а) забрзано,                         
б) забавено,                          
в) рамномерно,                   
г) нерамномерно,                
д) рамномерно забрзано.            1/

 2. Според брзината во текот на движењето, движењата ги делиме на:   
а) рамномерни и праволиниски,
б) нерамномерни и праволиниски,                      
в) праволиниски и криволиниски,
г) рамномерни и нерамномерни,                       
д) забрзани и забавени.              1/


  3. Забрзувањето се пресметува според равенката:
а)  a = v – t / v0                
б)  a = vt / t            
в) a = t / v – v0          
г) a = v · t             
д) a = t / v                                       1/

  

  4. При слободното паѓање на телата им се зголемува:                
    а) масата, 
б) волуменот,               
в) брзината,                
г) тежината,                 
д) забрзувањето.                         1/

 

  5. Кога телото извадено од рамнотежа повторно се враќа во првобитната положба, станува збор за:                        
    а) лабилна рамнотежа,                   
б) индиферентна рамнотежа,
в) стабилна рамнотежа,       
г) постојана рамнотежа,                  
д) голема рамнотежа.                   1/

 

  6. Големината на силата на триење не зависи од:
а) големината на допирната површина,
б) рапавоста на допирната површина,                              
в) тежината на телото,
г) измазнетоста на допирната површина, 
д) масата на телото.               1/

 

  7. Телото со маса од 1 kg на Земјата има тежина: 
   а) 2 N                     
   б) 1N      
   в) 100 N                         
   г)  10 N                       
   д) 5 N                     1/

  

  8.Во затвотените течности и гасови дејството на надворешната сила се пренесува во сите правци  подеднакво  Ова е:       
а) Архимедов закон,                   
б) Паскалов закон,
в) I Њутнов закон,                            
г) Шарлов закон,                        
д) Геј – Лисаков закон.                   1/

  9. Дополни ја табелата:       6/                                                                                               
величина
ознака за величина
ознака за единица мерка


          m
забрзување            v


 

  10. Со помош на податоците од табелата дополни ги речениците:
t(s)
  0
10
20
30
  v (m/s)
  1
  3
 5
 7
         а) За секои 10 секунди брзината се зголемува за 
             ____________________.                      1/
         б) Движењето е _____________            1/              
         в) Забрзувањето изнесува _______ .   3/                                                            

    11. Колкава маса има тело чијашто тежина е 45 N?        3/                                                               


  12. Колкав притисок врши тенк, ако неговата тежина е 400000 N , а допирната површина на гасениците е 2 m2?     4/                                                                                                                
  13. Клиповите на хидраулична преса имаат плоштини од 14 cm2 и 56 cm2 . На помалиот клип дејствува сила од 120 N . Колкава сила ќе дејствува на поголемиот клип?       4/

  14. На краевите на еден лост дејствуваат сили со 40 N и 240 N. Лостот е во рамнотежа. Кракот на помалата сила е долг 6 dm. Одреди ја должината на лостот.  5/ 

  15. Чамец се движи со брзина од 5 m/s. Дали ќе успее за време од 0,5 часа да дојде до пристаништето од кое е оддалечен 5 km?            5/

16.  4/

                                                                                                                                 
I I - ГРУПА


  1.Кога телото извадено од рамнотежа повторно се враќа во првобитната положба, станува збор за:      
   а) лабилна рамнотежа,                   
   б) индиферентна рамнотежа,
   в) стабилна рамнотежа,      
   г) постојана рамнотежа,                  
   д) голема рамнотежа.               1/

 2. Големината на силата на триење не зависи од:
а) големината на допирната површина,
б) рапавоста на допирнат површина,                      
в) тежината на телото,
г) измазнетоста на допирната површина,                       
д) масата на телото.                 1/

3.Телото со маса од 1 kg на Земјата има тежина:      
а) 2 N                     
б) 1N       
в) 100 N                         
г)  10 N                       
д) 5 N                    1/
  
4. Во затвотените течности и гасови дејството на надворешната сила се пренесува во сите правци  подеднакво  Ова е:       
а) Архимедов закон,                   
б) Паскалов закон,
в) I Њутнов закон,                            
г) Шарлов закон,                        
д) Геј – Лисаков закон.            1/

  6. Движење при кое телото за исти временски интервали поминува еднакви патишта се нарекува:                   
   а) забрзано,                        
б) забавено,                         
в) рамномерно,                   
г) нерамномерно,                
д) рамномерно забрзано,              1/

6. Според брзината во текот на движењето, движењата ги делиме на:   
а) рамномерни и праволиниски,
б) нерамномерни и праволиниски,                      
в) праволиниски и криволиниски,
г) рамномерни и нерамномерни,                         
д) забрзани и забавени.                   1/

 7. Забрзувањето се пресметува според равенката:
а)  a = v – t / v0                
б)  a = vt / t            
в) a = t / v – v0          
г) a = v · t             
д) a = t / v           1/

  8. При слободното паѓање на телата им се зголемува:              
    а) масата,   
б) волуменот,                
в) брзината,                
г) тежината,                 
д) забрзувањето.          1/

  9. Дополни ја табелата:       6/                                                                                                                 
величина
ознака за величина
ознака за единица мерка

         t
                    
брзина         a


  10. Со помош на податоците од табелата дополни ги речениците:
t(s)
 0
10
20
30
 v (m/s)
 1
  4
 7
 10
  а) За секои 10 секунди брзината се зголемува за  
      _______________.            1/
 б) Движењето_____________ .   1/ 
 в) Забрзувањето изн___________ . 3/                                                             

  11. Ако децата влечат јаже во ист правец и спроивна насока со сили од 100 N и 80 N, колкава е резултантната сила?                          3/                                                                    

12.               4/                                                                                                       

13. Едно возило се движи рамномерно забрзано со забрзување од 3 m/s2. Колкав пат ќе измине за првите 10секунди?     5/                                                                                    
 14. На крајот на еден лост дејствува сила од 400 N. Лостот е во рамнотежа. Кракот на дадената сила е долг 6 dm. Определи ја големината на другата сила, ако нејзиниот кракот  е долг 9 dm.                    5/                                                                                             
 15. Колкав притисок врши човк кога стои, ако неговата тежина е 1200 N , а површината  на неговите стапалата  е 400  сm2?                 4/                     

 16. Клиповите на хидраулична преса имаат плоштини од 20 cm2 и 60 cm2 . На поголемиот клип дејствува сила од 1200 N . Колкава сила ќе дејствува на погмалиот  клип?                   4/                                                                                                                    (0 – 7 – 1/ 8 – 19 – 2 / 20 – 29 – 3 / 30 – 38 – 4 / 39 – 44 – 5 )Нема коментара:

Постави коментар