АЈДЕ, СИТЕ НИЕ ДА ГИ ИЗБЕРЕМЕ ЕДРАТА СО КОИ СЕ СТИГНУВА НАЈДАЛЕКУ!

недеља, 10. фебруар 2013.

Дејство на завртување1.   Отворај врата така што кваката ќе ја држиш подалеку од оската на вртењето, а потоа отворај  ја вратата  кога кваката ќе ја држиш поблиску до оската на вртењето. Што забележуваш? 

2.   Заклучок од  претходната активност: - Дејството на завртување може да се зголеми со зголемување на ____________ и со зголемување на _____________.

3.   Завртното дејство на силата се нарекува момент на сила (Mf) или вртлив момент, а го претставуваме со равенката: _______

4.   На нишалка (лост – секое тврдо тело кое може да се врти околу неподвижна точка, потпирка) се нишат Кирил и Бранко, седнати на различно растојание од потпирната точка (оска на вртењето). Пресметај ги моментите - Мк и Мб! ( Бранко е со маса од 30 килограми и седи на растојание од 2 метри од оската на вртењето, а  Кирил е со маса од 20 килограми и седи на растојание 3 метриод оската на вртењето) 

5.   Работник бутка  со количка вреќа цемент со маса 50 килограми. Колкава сила треба да дејствува на крајот на рачките за да биде количката во рамнотежа. Растојанието од рачките до центарот на тркалото е 1,5 метри, а растојанието од тежиштето на товарот до центарот на тркалото е 0,5 метри. 

Нема коментара:

Постави коментар